معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت بهمن ماه