معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد امتحانات و دریافت کارت ورود به جلسه