معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۲