معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد دریافت برگه انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود