معاونت پژوهشیاطلاعیه شماره ۲ در مورد تحویل کتاب دانشجویان