معاونت آموزشیمراحل دریافت کارت ورود به جلسه( انجام ارزشیابی- پرداخت شهریه در صورت بدهی- دریافت کارت امتحان)