معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد شورای موارد خاص داخلی و استانی و ثبت نام در سامانه سجاد