معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲