تربیت بدنینتایج روز نخست مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  نتایج روز نخست مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- مهندسان صنایع 5 ................................. ماهان 1

  2- ستارگان محدث 9 ................................ ؟ 2

  3- شهدای نوشهر 4 ................................... وحدت سوله 0

  4- پایتخت 9 ............................................ کلوپ صنعتی 2

  5- بچه های حقوق 3 ................................. گیتی پسند 2

تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه