تربیت بدنی برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه روز سوم 07/02/91(دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه روز سوم  07/02/91(دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- گلسرای گلباران با بچه های حقوق، پنجشنبه 7/2/91، ساعت 30/9، سالن امام خمینی

  2- کارواش 90 با ؟، پنجشنبه 7/2/91، ساعت 15/10، سالن امام خمینی

  3- وحدت سوله با پایتخت، پنجشنبه 7/2/91، ساعت 11، سالن امام خمینی

  4- کلوپ صنعتی با شهدای نوشهر، پنجشنبه 7/2/91، ساعت 45/11، سالن امام خمینی

  5- زنده یاد کریمی با مهندسان صنایع، پنجشنبه 7/2/91، ساعت 30/12، سالن امام خمینی

  دور بعدی مسابقات در روز یکشنبه مورخ 10/2/91 برگزار می‌گردد.

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه