تربیت بدنینتایج روز سوم مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 7/2/91

  بسمه تعالی

  نتایج روز سوم مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 7/2/91 (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- مهندسان صنایع 3 ............................ زنده یاد کریمی 2

  2- بچه های حقوق 5 ........................... گلسرای گلباران 1

  3- کارواش 90: 11 ..................................................... ؟ 1

  4- وحدت سوله 7 ........................................... پایتخت 2

  5- شهدای نوشهر 3 ................................ کلوپ صنعتی 0

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه