تربیت بدنی برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه ، دور سوم (نیمه نهایی)

  برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)، دور سوم (نیمه نهایی)

  1- بچه های حقوق با شهدای نوشهر، پنجشنبه 14/2/91، ساعت 50/11 سالن امام خمینی

  2- مهندسان صنایع با ستارگان محدث، پنجشنبه 14/2/91، ساعت 40/12 سالن امام خمینی

  لازم به ذکر است فینال بازی ها در روز یکشنبه مورخ 24/2/91، ساعت 10، در سالن عباسا برگزار می گردد.

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه