تربیت بدنی برگزاری مسابقه فیـنال فوتسال دانشجویان موسسه

  برگزاری مسابقه فیـنال فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده):

  · شهدای نوشهر با ستارگان محدث، یکشنبه مورخ 24/2/91، ساعت 10، سالن عباسا

تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه