اطلاعیه ها و اخبارتبریک به اعضای تیم های قهرمان ونائب قهرمان در مسابقات فوتسال دانشجویی

  اعضای تیم های شهدای نوشهر (آقایان 1- فرید خسروی لرگانی 2- سعید اسحاق نیموری 3- حسن حیدری کجوریان 4- حسین خواجه وند عابدینی 5- محسن محتشمی 6- حامد متاجی تیموری 7- مصطفی امامی) و ستارگان محدث (1- ابراهیم شیور 2- اسماعیل شیور 3- هادی فتاحی 4- عادل مقصودی 5- علی شیور 6- محمود رمضانپور 7- محسن کرمی 8- محمدرضا صالح پور 9- رضا گیتی) به ترتیب کسب مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده نیار) را به شما تبریک عرض می نماییم.

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه