اسامی ممتازیناسامی ممتازین در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

  ردیف

  شماره دانشجویی

  نام خانوادگی و نام

  ترم ورود

  معدل نیمسال

  مقطع

  ترم تحصیلی

  رشته

  رتبه

  1

  88130101088

  موسوی-اشرف السادات

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  2

  88130102069

  فدایی لیما-فرشید

  881

  17.03

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  3

  89130102005

  احمدی-مهران

  891

  18.14

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  4

  89130102049

  رضایی-حسن

  891

  17.61

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  5

  89130102043

  درزی-پوریا

  891

  17.1

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  6

  90130102088

  مالامیری-حسین

  901

  18.91

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  7

  90130102100

  نصیری-سعید

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  8

  90130101056

  زاغی کریمی-ربابه

  901

  17.95

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  9

  871192001

  پیش سرائیان-سکینه

  871

  17.21

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  10

  872192001

  نادری نیا-زهرا

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  11

  872191004

  روستائی-محمد

  872

  17.03

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  12

  88130192006

  اسکی-سعید

  881

  19.02

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  13

  88130191018

  پیش سرائیان انگاس-مهتاب

  881

  18.07

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  14

  88130192055

  سجادی-سیدیوسف

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  15

  89130192063

  سلیمانی-یاسین

  891

  19.43

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  16

  89130191010

  آصفی-سیده رقیه

  891

  19.2

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  17

  89130191092

  محمدپور-معصومه

  891

  18.89

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  18

  90130191013

  بابایی بیدهندی-مرجان

  901

  18.36

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  19

  90130191061

  شاه منصوریان-افروز

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  20

  90130191105

  نیازبال-امینه

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  21

  90130191007

  اسماعیل نژاد-فاطمه

  901

  18.14

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  22

  872201001

  رستمی-ایمان

  872

  18.07

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  23

  88130201106

  واحدی-محدثه

  881

  19.89

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  24

  88130201108

  یزدانی-عاطفه

  881

  19.13

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  25

  88130201036

  حیدردخت سوستانی-زهره

  881

  18.82

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  26

  89130201013

  امیری-هدیه

  891

  19.14

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  27

  89130201089

  محمودوند-طیبه

  891

  18.27

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  28

  90130201021

  تقی زاده-سحر

  901

  17.98

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  29

  90130201094

  ملکان-مولود

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  30

  90130201102

  نیازمند-مریم

  901

  17.05

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  31

  871211010

  فاضل زاده سوادکوهی-احمد

  871

  17.44

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  32

  872212006

  بیدار-سارا

  872

  17.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  33

  88130212026

  حسینی-سیدزین العابدین

  881

  19.67

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  34

  88130211057

  شجاعی-پریسا

  881

  19.1

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  35

  88130212017

  پاشایی طلوتی-حسین

  881

  18.99

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  36

  89130211080

  کاویانپور-کتایون

  891

  19.61

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  37

  89130211046

  رضایی-فاطمه

  891

  18.9

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  38

  89130211028

  حجتی-فایزه

  891

  18.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  39

  90130211026

  جانی زاده بجارگفشه-فاطمه

  901

  17.28

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  40

  871222034

  نیازی-زهرا

  871

  18.03

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  41

  872222004

  سالار-شمسیه

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  42

  88130221026

  پاشازانوس-مرجان

  881

  18.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  43

  88130222030

  جعفری-فرهنگ

  881

  18.67

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  44

  88130221049

  خسروی ابراهیمی-مینا

  881

  18.44

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  45

  89130221077

  کریمی-فهیمه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  46

  89130221080

  مجتهدزاده-محدثه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  47

  89130221074

  کاوسی-مینا

  891

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  48

  89130221062

  فامیل زوارجلالی-سیده ساره

  891

  18.71

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  49

  90130221057

  شهابی-سکینه

  901

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  50

  90130221086

  مظفری نوشری-مهسا

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  51

  90130221004

  اجدادی کوشالشاه-سیده خاطره

  901

  18.55

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  52

  872511001

  پارسا مهر-کوشا

  872

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  53

  88130512019

  جباری زیدهی-جواد

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  54

  88130511045

  سیابی گرجان-ژاله

  881

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  55

  88130511035

  رضازاده-سکینه

  881

  17.72

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  56

  89130511035

  درویش نارنج بن-فرشته

  891

  18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  57

  89130511062

  فلاح-مرضیه

  891

  17.44

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  58

  89130511049

  صفری کرارودی-ستاره

  891

  17.06

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  59

  88130521055

  غفاری چراتی-الناز

  881

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  60

  88130521035

  رهبری زاده-نجمه

  881

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  61

  89130521089

  نوری-مهرناز

  891

  19.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  62

  89130522026

  درویشی-سجاد

  891

  18.86

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  63

  89130521005

  اسحق نیموری-معصومه

  891

  18.25

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  64

  90130521059

  علی زاده-سکینه

  901

  19.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  65

  90130521086

  میرزانیا-شادی

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  66

  90130521018

  حسین زاده-دلارام

  901

  17.34

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  67

  88130531064

  علی پور-انیس

  881

  17.99

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  68

  88130531090

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  881

  17.96

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  69

  88130531007

  الغوثی-دنیا

  881

  17.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  70

  89130531048

  شیرزادسقاواز-ساناز

  891

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  71

  89130531029

  خردادی کوشالی-فاطمه

  891

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  72

  89130531056

  عالمی رستمی-سخیه

  891

  17.75

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  73

  90130531019

  پرزیوند-محبوبه

  901

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  74

  90130532089

  نیک پور-امیررضا

  901

  17.18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  75

  89130541013

  بابائی بیدهندی-رویا

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  76

  89130542078

  ملکی ورکی-یاسر

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  77

  89130541083

  ناجی-فاطمه

  891

  18.67

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  78

  89130542056

  عباس پور-محمد

  891

  17.87

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  79

  90130541004

  اسلامی-رومینا

  901

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  80

  90130541034

  درخشانفر-سولماز

  901

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  81

  90130541068

  قره گزلی-بیتا

  901

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  82

  871551004

  شیرازی-حسین

  871

  17.56

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  83

  872552004

  حسینی سیانکی-مرجان

  872

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  84

  88130551013

  جعفرقلی تباربیشه-شقایق

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  85

  88130552075

  مکاریان طبری-علی

  881

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  86

  88130552070

  مددی-ابوالفضل

  881

  17.76

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  87

  89130551038

  زکایی-عاطفه

  891

  18.26

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  88

  89130551034

  رحیمی جوکندان-مژده

  891

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  89

  89130551050

  شمس الدین سعید-ارغوان

  891

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  90

  90130552065

  فتح الهی-میثم

  901

  18.43

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  91

  90130551023

  تقی پور-مینا

  901

  17.23

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  92

  88130571037

  درویش-مرضیه

  881

  19.09

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  93

  88130572003

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  881

  18.39

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  94

  88130571032

  حسین پور-فایزه

  881

  18.29

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  95

  89130572045

  ساقی بیرق-بهرام

  891

  19.64

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  96

  89130571026

  چاوشیان-سمیرا

  891

  18.24

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  97

  89130572064

  فهیمیان-محمد

  891

  18.19

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  98

  90130571014

  پورصادقی-نسیم

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  99

  90130572043

  سیفی-امین

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  100

  90130572087

  هاشمی نژاد-حسین

  901

  18.51

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  101

  90130572003

  احسانی-سروش

  901

  17.57

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  102

  90130592090

  نجاتی-شاهین

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  اول

  103

  90130592083

  مروج نیا-علیرضا

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  دوم

  104

  90130592011

  بازرگانیان-ارش

  901

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  سوم

  105

  89140531069

  خواجوی مقدم-پریسا

  891

  17.9

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  اول

  106

  89140531151

  فتحی-لیلا

  891

  17.1

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  دوم

  107

  90140541026

  جمشیدی-لیلا

  901

  17.43

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  اول

  108

  90140541028

  حاکمی-فاطمه

  901

  17.08

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  دوم

  109

  89140671076

  شاهمرادی بزچلویی-پریسا

  891

  18.17

 

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  اول

  110

  89140671027

  بیات-شکوفه

  891

  17.50

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  دوم

  111

  89140671098

  علی پوریان- آذر

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  سوم

  112

  89140681195

  بور-مهری

  891

  17.92

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  113

  89140681127

  فرجی-سوسن

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  114

  90140681026

  اکبری-عاطفه

  901

  18.18

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  115

  90140681195

  محمدی-زینب

  901

  17.9

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  116

  90140682057

  ترک کجوری-امید

  901

  17.78

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  سوم

  117

  90240681002

  توکلی-معصومه

  902

  17.05

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  118

  89150422053

  نیک پی بالاده- سجاد

  891

  17.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات( ICT )-کاربردهای ICT

  اول

  119

  89250432010

  رضائیان-جابر

  892

  18.96

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  120

  90150432045

  سلیمانی کوتنایی-محمدباقر

  901

  17.03

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  121

  89150442034

  حسینی-احسان

  891

  19.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  122

  89150442092

  مرادی-محمد

  891

  18.46

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  دوم

  123

  89150442031

  حسن زاده-میثم

  891

  18.37

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  سوم

  124

  90150442108

  اسلامی چلندر- علی اکبر

  901

  18.39

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  125

  90250442012

  شورج سمائی- محسن

  902

  17.58

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  126

  89150452089

  محبی - مجید

  891

  17.84

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  127

  89150452035

  خسروی - بابک

  891

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  128

  90150452015

  پورباقر-کیوان

  901

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  129

  90150452034

  رابعه حدادی-نیما

  901

  17.02

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  130

  89150461103

  نجفی-زهرا

  891

  17.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  اول

  131

  89150471010

  اسماهیل پور - معصومه

  891

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  132

  90150471063

  عالی انگاس-نسیم

  901

  19.13

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  133

  90150471005

  حبیبی-بتول

  901

  18.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  134

  90150471050

  زارع-سهیلا

  901

  18.42

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  سوم

  135

  90250471010

  شرج شریفی- شبنم

  902

  18.28

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  136

  90250471001

  محسنی-نسترن

  902

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  137

  89150482101

  کاویان پور-محمد

  891

  19.67

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  138

  89150482027

  توکلی-ابوالفضل

  891

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  139

  90150481033

  حسین زاده-اتنا

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  140

  90150481046

  دیوسالار-صغری

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  141

  90150481044

  دهقان-زینب

  901

  17.05

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  سوم

  142

  90250482001

  کمالی کفراتی-باقر

  902

  18.5

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  143

  90250481010

  قاضی نژاد- آزاده

  902

  17.43

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  144

  90150492107

  یوسفی-ابراهیم

  901

  18.76

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  اول

  145

  90150491028

  حبشی-اقدس

  901

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  دوم