مدیر امور دانشجوییدرباره مسئول امور دانشجویی

اهم وظایف مسئول امور دانشجویی:

  • نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و ارزیابی عملکرد ادارات تابعه ( اداره امور خوابگاهها ، اداره تغذیه ، اداره رفاه)
  • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
  • پیگیری ونظارت برانجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
  • نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
  • برنامه ریزی جهت بکارگیری دانشجویان در قالب کار واحدهای مختلف سازمانی دانشگاه
  • ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی و خدماتی دانشجویی.
  • برنامه ریزی ونظارت لازم بر انجام انتخابات سالیانه شورای صنفی -رفاهی
  • نظارت لازم در انتخاب دانشجویان نمونه علمی وفرهنگی دانشگاه
  • هماهنگی و برگزاری جلسات شورای بررسی موارد خاص  دانشگاه