کارگاه های آموزشیهمایش پیشگیری از سوء مصرف مواد اعنیاد آور

نخستین همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد اعنیاد آور همراه با اکران فیلم و صدور گواهی شرکت

زمان: سه شنبه 28/9/ 91

مکان: سالن اجتماعات موسسه ساعت 14 عصر

مدرس: دکتر ام هانی علی زاده