تربیت بدنیبرنامه روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه

  بسمه تعالی

 

  برنامه روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- دانشکده فنی مهندسی با حراست، یکشنبه 13/12/91، ساعت 20/15، سالن عباسا

  2- دانشکده اقتصاد با معاونت اداری مالی، یکشنبه 13/12/91، ساعت 16، سالن عباسا

  دور بعدی مسابقات در روز سه شنبه مورخ 15/12/91 برگزار می‌گردد.

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه