تربیت بدنی نتایج روز دوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه مورخ 8/12/91

  بسمه تعالی

  نتایج روز دوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه مورخ 8/12/91 (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- حراست 6 ............................... دانشکده اقتصاد 4

  2- معاونت اداری مالی 2 ...................... آموزش کل 1

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه