تربیت بدنینتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه

  بسمه تعالی

  نتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه مورخ 13/12/91 (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- حراست 1 ............................... دانشکده فنی مهندسی 4

  2- دانشکده اقتصاد 2 ...................... معاونت اداری مالی 5

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه