تربیت بدنیبرنامه روز چهارم (ماقبل فینال) مسابقات فوتسال

  بسمه تعالی

 

  برنامه روز چهارم (ماقبل فینال) مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  حراست ........................... معاونت اداری مالی

  سه شنبه 15/12/91، ساعت 30/15، سالن عباسا

  زمان و مکان برگزاری فینال مسابقات متعاقباً اعلام می گردد.

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه