تقویم آموزشیتقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

بسمه تعالی

  اطلاعیه

تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

  دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

 

  انتخاب واحد

  ثبت نام با تاخیر

  92/06/06 لغایت 92.06/11

92/06/13 و 92/06/14

  زمان حذف و اضافه

  92/06/23 لغایت 92/06/28

  زمان شروع کلاس ها

92/06/16

  هفته ارزشیابی

  92/09/12 لغایت92/10/12

  آخرین مهلت حذف ترم

92/09/30

  حذف اضطراری

 92/09/19  لغایت 92/09/25

  پایان کلاس های آموزشی

92/10/05

  شروع امتحانات

  92/10/07 لغایت 92/10/19

 

  هوشنگ صابری مقدم

  سرپرست معاونت آموزشی