هیئت علمیآقای سید احسان میرانی انارمرزی

  به نام خدا

  

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سید احسان میرانی انارمرزی

  پست سازمانی فعلی در موسسه

  عضو هیئت علمی گروه مدیریت

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تالیفات

  

  مقالات بین المللی

  

  مقالات داخلی

  

  همایش های ملی

  

  1)بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرتوسعه کشاورزی

  2)شناسایی عوامل و زیرمعیارهای موثر در پذیرش تکنولوژی های نوین در صنعت مرکبات

  3) بررسی تاثیر بازازیابی رابطه مند در صنعت هتل داری

  همایش های بین المللی

  

  

  سوابق اجرایی

  

  1) مسئول امور مالی و حسابداری شرکت سیمان پخش رضوان

  2) پژوهشگرشرکت پژوهشگران خبره پارس تهران

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Ehsan.mirani@gmail.com

  Mirani.ehsan@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

 

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  1392/05/20