هیئت علمیآقای رضا ایزدی

  به نام خدا

  

  

  AWT IMAGE

  

  نام و نام خانوادگی

  

  رضا ایزدی

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  1. مدیر گروه اقتصاد بازرگانی

  

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  مقالات داخلی

  1. ابونوری، اسمعیل و ایزدی، رضا (1385)، " ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ " ، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 72، 163-190.

  

  1. احسانی، محمدعلی و ایزدی، رضا (1390)، "بررسی اثر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام: مطالعه موردی در کشورهای گروه هشت " ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره 3، 93-114.

  همایش های ملی

  

  1. ایزدی، رضا و حسنی، مجید (1391)، " اثر هفته‌های ماه در بازارهای ارز ایران " ، سومین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.

  

  1. احسانی، محمدعلی و ایزدی، رضا (1392)، " اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهدی از شاخص تپیکس " ، چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.

  

  1. صامتی، مجید، پاشا زانوسی، معصومه و ایزدی، رضا (1392)، " نابرابری های جنسیتی در اشتغال و اثر آن بر توسعه اقتصادی " ، چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.

  

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Izadi.reza@gmail.com

  Or

  r.izadi@mohaddes.ac.ir

  

  

  

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  01144511860 داخلی 204

  تاریخ تکمیل فرم

1392/02/16