اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریتهیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت صنعتی

  

دکتر ام هانی علیزاده صحرایی

دکتر رضا توکلی مقدم

آقای علیرضا کیمیایی (دانشجوی دکتری)

آقای علی احسانی (دانشجوی دکتری)

آقای سیداحسان میرانی انارمرزی
آقای اصغر آقاجان پور 
(مدیر گروه)