هیئت علمیخانم فاطمه تیموری هلستان

  به نام خدا

  

 

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  فاطمه تیموری هلستان

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیأت علمی

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  تالیفات

  Reading Zone 1-تألیف کتاب:

  2-ترجمه کتاب

  Electronic Troubleshooting and Repair Handbook(2)

  مرجع عیب یابی و تعمیر الکترونیکی(جلد2)-مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی معاونت آموزش ندسا

  3-ترجمه کتاب

  Electronic Troubleshooting and Repair Handbook(3)

  مرجع عیب یابی وتعمیر الکترونیکی(جلد3)- مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی معاونت آموزش ندسا

  مقالات بین المللی

  The Relationship between Academic Specialization, Level of Proficiency, Gender and Choice of Language Learning Strategies

  نویسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس TELLSI

 

 

  مقالات داخلی

  1- THE EFFECT OF MALL (MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING) ON THE USE OF AFFECTIVE LEARNING STRATEGIES

  مقاله ISC ، نویسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس NCTLT

  

  2- DIFFICULTIES OF CONTEMPORARY PERSIAN POETRY TRANSLATION

  مقاله ISC ، نویسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس NCTLT

  

 

  همایش های ملی

  

  

  

  

  

  شرکت در همایش ملّی (1392) NCTLT

  همایش های بین المللی

  

  

  

  

  شرکت در همایش بین المللی (1387) TELLSI

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  

  عضو گروه زبان انگلیسی در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه علامه محدث نوری

  ایمیل کاری

  f.teymouri@mohaddes.ac.ir

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

1392/05/16