هیئت علمیآقای سید نبی اله سجادی

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سید نبی اله سجادی

  

  پست سازمانی فعلی

  مدیر گروه معارف

  

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  تالیفات

  

  

  

  مقالات بین المللی

  

  -

  

  مقالات داخلی

  

  

  

  کنفرانس ها

  

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  ایمیل کاری

  

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)