هیأت علمی دانشگاهاعضای هیأت علمی علوم پایه

 -   یونس یعقوب زاده(دانشجوی دکتری) و (مدیر گروه)

 -  سید نبی اله سجادی