هیئت علمیآقای علیرضا شاطری امیری

  به نام خدا

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  علیرضا شاطری امیری

  پست سازمانی فعلی در موسسه

  

  عضو هیات علمی تمام وقت

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  تالیفات

  

  

  

  

  

  

  مقالات بین المللی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقالات داخلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنفرانس ها

  

  

  

  

  

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Alireza.shateri33@yahoo.com

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

1392/05/20