اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصادهیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد

- دکتر محمد هادی رجایی لیتکوهی

- دکتر وحید تقی نژاد عمران

- دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی(مدیر گروه اقتصاد)

 - دکتر رضا ایزدی 

 - آقای علیرضا شاطری امیری

- دکتر سید محمدرضا رئیس زاده (مدیر گروه  کارشناسی ارشد اقتصاد)

 - آقای مهران سلوری (مدیر گروه  کارشناسی اقتصاد)