هیئت علمیآقای مهران سلوری

 

  

 به نام خدا

AWT IMAGE

  

  نام و نام خانوادگی

  

  - مهران سلوری

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  - عضو هیئت علمی گروه حسابداری

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  - کارشناسی ارشد حسابداری

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  - دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  تالیفات

  

  مقالات بین المللی

  

  مقالات داخلی

  - بررسی اثر هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت - فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های تجربی حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، سال دوم، شماره 3، پیاپی 5، پاییز 1391، صص29-45

  همایش های ملی

  

  - نقش اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی - همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شفق تنکابن، 23/9/1391

  

  - بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت های صنایع غذایی و صنایع دارویی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - همایش حسابداری و حسابرسی نوین دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، 15/12/1391

  همایش های بین المللی

  

  

  سوابق اجرایی

  

  - مشاور امور مالی و مالیاتی – از سال 1388

  - حسابرسی – سال 1387

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Mehransoluri_acc@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  www.mehransoluri.blogfa.com

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  20/5/1392