معرفی گروه معرفی گروه حقوق

  گروه آموزشی حقوق

  رشته آموزشی حقوق در مقطع کارشناسی در سال 1379 در دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری(ره) تاٌسیس شد، همچنین در سال 1384 مجوز رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است. 

  اعضای هیات علمی  و همکاران آموزشی

  

 

  آقای دکتر محمود امامی نمین

-   آقای دکتر جمشید یحیی پور

-   آقای دکتر علی محمد زاده

-  آقای دکتر یزدان صیقل

-  آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی

-  آقای دکتر بیت اله دیوسالار

-  آقای دکتر ایمان پور علی

-  آقای دکتر یاسر یحیی زاده

-  آقای دکتر همایون مافی

-  آقای دکتر حمید ابهری

  مدیران محترم گروه حقوق (کارشناسی و کارشناسی ارشد) :

  مدیر محترم گروه کارشناسی حقوق: دکتر جمشید یحیی پور

  مدیر محترم گروه کارشناسی ارشد رشته حقوق : دکتر محمود امامی نمین

  تلفن:-44511860-011 داخلی 204

  

  کارشناسان مربوطه:

  

  رشته کارشناسی حقوق: خانم خیری

  

  تلفن:-44511860-011 داخلی 322

  

  رشته کارشناسی ارشد حقوق  خانم قویدل

  تلفن :-44511860-011 داخلی 223