هیئت علمیآقای جمشید یحیی پور

  به نام خدا

  

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  جمشید یحیی پور

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیات علمی

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  دکترا

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  تالیفات

  

  مقالات بین المللی

  

 

 

 

 

 

 

 

  مقالات داخلی

  1-تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران-چاپ شده درمجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان.

  2-مطالعه تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس- چاپ شده درمجله علمی پژوهشی مجله حقوقی دادگستری.

  3-تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکتهای سهامی ایران-پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی بورس.

  4-تهاتر قضایی-ارائه شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

  همایش های ملی

  

  

  همایش های بین المللی

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Jyahyapour53@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  09111250618

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

1392/05/23