هیئت علمی خانم گوزه گر

  به نام خدا

  

  فرم معرفی مدیران ، مسئولین و هیات علمی جهت درج در وب سایت

  عکس پرسنلی

  

  نام و نام خانوادگی

  

  مریم کوزه گر کالجی

  پست سازمانی فعلی در موسسه

  

  

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  تالیفات

  

  

  مقالات بین المللی

  

  [1] M.Alimohammadi and M.Koozegar, " Instability Of Non-negative Solutions For A Boundary Value Problem With A Indefinite Weight Function " , Nonlinear Functional Analysis And Applications, Vol. 14, No. 4(2009), pp 521-525.

 

  [2] M.Alimohammadi and M.Koozegar, " On Stability Of Non-Negative Solutions To p,q-Laplacian System " , Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, Vol. 1, No. 1(2008), pp 29-33.

 

  [3] M.Alimohammadi and M.Koozegar, " Some Remark On The Nonexistence Of Positive Solutions For Some a,P-Laplacian Systems "

  , The Journal Of Nonlinear Sciences And Applications, Vol. 1, No. 2(2008), pp 56-60.

 

  [4] M.Alimohammadi and M.Koozegar, " Instability And Existence Results To A Non-Autonomous Two Point Boundary Value Problem "

  , International Journal Of Pure & Applied Mathematical Sciences (2007)

 

  [5] M. Alimohammady, M. Koozegar, " Instability of Positive Solutions for Population Models Involving the p-Laplacian Operator " , International Journal Of Pure & Applied Mathematical Scinces, accepted

 

  مقالات داخلی

  

  

  کنفرانس ها

  

  

  M.Alimohammadi and M.Koozegar, " Instability And Existence Results To A Non-Autonomous Two Point Boundary Value Problem " 39th Annual Iranian Mathematics Conference 24-27 August 2008, Shahid Bahonar University Of Kerman , Kerman, I.R.Iran.

  

  

  سوابق اجرایی

  

  مدیر گروه علوم پایه و عمومی از آذر 89

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  m.kaleji@yahoo.com

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  18/7/92