گروه علوم پایهگروه علوم پایه

آقای یونس یعقوب زاده(دانشجوی دکتری) و (مدیر گروه)

آقای سید نبی اله سجادی