گروه علوم پایهگروه علوم پایه
آقای غلامرضا عراقی مدیر گروه علوم پایه و دروس عمومی