گروه علوم پایهگروه علوم پایه
آقای دکتر سید مسیح حسینی مدیر گروه علوم پایه و دروس عمومی