روابط عمومیایستگاه تست سلامت در موسسه

  * ایستگاه تست سلامت در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) *

  

  به همت مرکز مشاوره دانشجویی و همزمان با ورود دانشجویان جدیدالورود ایستگاه تست سلامت در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) برپا گردید.

  دکتر ام هانی علیزاده در گفتگویی با واحد روابط عمومی موسسه اظهار داشتند که به منظور ایجاد فضای سالم و نیز بالا بردن سطح آگاهی و مشاوره دانشجویان مرکز مشاوره موسسه به ایجاد برپایی ایستگاه سلامت در ایام ثبت نام پرداختند.

  شایان ذکر است مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) با بهره گیری از دو استاد فضایی مناسب در زمینه های مشاوره ازدواج – تحصیلی – خانوادگی – خدمات روانسنجی – کسب مهارتهای ارتباطی و مشاوره عاطفی – اجتماعی به فعالیت می پردازد.

  

  

  

  روابط عمومی موسسه