اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برقاعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
  
       آقای دکتر محسن نژاد خیر الله (مدیر گروه مقاطع کاردانی و کارشناسی)                                            

       آقای دکتر یاسر نوری شیرازی                                                                                            
       آقای دکتر میلاد سنایی                                                                                        
       آقای دکترحمید ملکی زاده   (مدیر گروه مقطع ارشد)                                                                                              
       آقای دکتر مهدی سمامی                                                                                                                                                                                                  خانم مهندس شیما کثیری