امور پژوهشیبرنامه های اولین همایش دانشجویی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری(19آذر 1392)

  

  

  

  

  بسمه تعالی

  

  

  اولین همایش دانشجویی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری(19آذر 1392)

  

  

  

  ساعت برگزاری

  موضوع برنامه

  ارائه دهنده

  45/13-30/13

  افتتاحیه همایش

  05/14-45/13

  تکنولوژی گروهی

  استاد آقای میرانی انارمرزی

  30/14- 10/14

  نقش کشاورزی در فراگرد توسعه

  استاد آقای شاطری

  00/15- 35/14

  مقایسه بین خمس و مالیات بر عایدی سرمایه

  استاد آقای دکتر ایزدی

  15/15- 00/15

  استراحت

  35/15- 15/15

  کاربرد روش­های کنترل از راه دور در حسابداری( حسابداری آنلاین)

  استاد خانم مهدوی

  00/16- 40/15

  بررسی اثر هموارسازی سود

  

  استاد آقای سلوری

  

 

  25/16- 05/16

  تاثیر مزیت رقابتی به عنوان یک فاکتور میانجی­گر بین فاکتورهای بحرانی از مدیریت زنجیره تامین عملکرد در صنعت خودروی ایران

  

  استادآقای دکتر مجتهدزاده- خانم جعفریان