هیئت علمیآقای دکتر سعید لسان

  به نام خدا

  AWT IMAGE

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سعید لسان

  

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیئت علمی نیمه وقت

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  دکترا

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه برادفورد انگلستان

  تالیفات

  

 

  ] 1 [ -ماشین های الکتریکی محرکه ها وسیستمهای قدرت نوشته تئودر ویلدی

 

  در دو جلد ترجمه سعید لسان انتشارات دانشگاه مازندران 1377

  

  

  مقالات بین المللی

  

 

  [1]-S.Lesan;M.S.Smiai and W.Shephred “Control of Wound Rotor Induction Motor Using

 

  Thyristos In the Secondary Circuits”, IEEE Transactions of Industry Applications,VOL. 32

 

  ,NO.2, March/April1996.

 

 

  [2]- K. G. Firouzjah, H. Eshaghtabar, A. Sheikholeslami, S. Lesan” A Predictive Current Control

 

  Tecnique on Fuel Cell Based Distributed Generation in a Standard AC Power Supply”European

 

  Journl of Scietific Research, ISSN 1450-216X Vol.20 No.4(2008),pp891-904.

 

  [3]-E. Samadei and S. Lesan “ A new Algoritm(STF-CDQ) based on Current Reference detection in

 

  Hybrid Active Power Filter to Eliminate Hamonics” International Revew on Modeling and

 

  Simulation (I. RE. MO. S. ),Vol. 3, N. 4, August 2010.

 

  [4]- M. Samadaei, H. Vahedi, A. Sheikholeslami and S. Lesan ,” Using STF-PDQ Algoritm and

 

  Hysteresis Current Control in Hybrid Activre Filter to Eliminate Source Current Hamonics” The

 

 

  First Power quality Conference, Amirkabir University of Technology, Tehran,Iran 21-22Sep 2010.

 

  

  مقالات داخلی

  

  1 -رضا سیدی،سعید لسان و عبدالرضا شیخالاسلامی،"بهبود کیفیت توان

 

  در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی شعاعی توسط جبران ساز سری

 

  کنترل پذ ومقایسه کنترل کننده های مختلف" بیست ویکمین کنفرانس

 

  بین المللی برق" ابان ماه 1385.

 

 

  2-سید علی نبوی نیاکی، سعید لسان،ابوالفضل زبردست، بررسی رفتار

 

  کنترل کننده یکپارچه توان تحت شرایط ماندگار وگذرا با

 

  استفاده از تکنیک کلیدزنی حذف هارمونیک دلخواه [SHE] . نهمین کنفرانس

 

  مهندسی برق ایران.

 

  3-عماد صمدائی و سعید لسان،"مدل بهبود یافته فیلتر خود تنظیم

 

  جهت کنترل اکتیو فیلتر هیبریدی برای کاهش هارمونیک در شبکه

 

  توزیع"،پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق .(PDC2010)

 

  

  کنفرانس ها

  

  [1 ]-S.Lesan,M.S.Smai and W.Shephred,”Control of Wound Rotor Induction Motor Using

 

 

  Thyritors in The Secondary Circuits”,Industry Application Society Conference 93,Torento

 

  Canada, 1993.

  [2] -M.S .Smiai, S.Lesan and W. Shephred” Analysis and Performance of Hybrid Thyristor

 

  Controlled Three-phase Resistive-Inductive Loads.”Industry Application Society

 

  Conference 93,Torento ,Ccnada.

 

 

  [3]-S. Lesan and W. Shephred “Control of Wound Rotor Induction Motor with Rotor

 

  . Impedance variation” Industry Application Society Conference 93 Torento,Canada.

 

  [4]-R. Abdollahzadeh Sangroodi and S. Lesan “A new Method Toimprove Active Filter

 

  Controller based on Alpha-Beta Stationary Frame” 40th International Universities Power

 

  Engineering Conference, 7th 9th September 2005 Cork, Ireland.

 

  [ 5]-M. Mehrasa, S. Lesan, A. Abedi and S .N. Hosseini”Passivity based control with Dua

 

  l Lagragian Model of Three-Level Three-phase Voltage Source Rectifier”, European

 

  Journal of Scientific Research,ISSN 1450-216x=X Vol. 32No. 4(2009), pp572-585

 

 

  [6] -H. Livani, J. Rouhi, S. Lesan, H. Karimi “Improvement of Voltage Quality in Connection

 

  of Wind Farms t Transmission Networks Using VSC-HVDC, 2008 Powerquality and

 

  Supply Reliability, Estonia 27th-28th August 2008.

 

 

  [7]-KH. Gorgani ,A Sheikholeslami, F. Heidari and S. Lesan “ Predictive Current Control

 

  Incorporated With Field Oriented Control in Permanent Magnet Syncronous Motor

 

  Drive” 23th International Power System Conference (PSC2008 دانشگاه برادفورد انگلستان ) Tehran, 2008.

 

  [8]-Kh. Gorgani, A. Sheikholeslami, F. Heideri and S. Lesan “ A New FOC Technique Based

 

  on Predictive Current Control for PMSM drive” World Journal of Modeling and

 

  Simulation (WJMS) 2008.

 

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  دانشکده فنی مهندسی گروه برق

  ایمیل کاری

  Saeed_lesan@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  ابان ماه1392