اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه منابع طبیعیمعرفی اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه منابع طبیعی

- آقای محسن نژآد خیرالله میاندوآب ( مدیر گروه منابع طبیعی )