تقویم آموزشیتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی94-93

  اطلاعیه

  زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  ثبت نام

  93/06/09 الی 16/06/93

  شروع کلاس ها

  93/06/22

  حذف و اضافه

  93/07/05 الی 10/07/93

  پایان کلاس ها

  93/10/11

  شروع امتحانات

  93/10/13 الی 01/11/93

 

 

  شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی