مدیریت امور پژوهشی امور پژوهشی

 
 مدیر امور پژوهشی :

مدیریت پژوهشی ضمن انجام امور محوله از پیشنهادات و راهکارهای سازنده محققین دلسوز و صاحب نظر در قالب سیاستهای دانشگاه صمیمانه استقبال می کند.

  اهم وظایف این واحد عبارتند از:

  · تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های امور پژوهشی و ارائه آنها به شورای پژوهشی جهت تصویب و اجرا

  · پیگیری امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

  · ثبت و مدیریت اطلاعات و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

  · اطلاع رسانی علمی در خصوص پایگاه های منابع علمی معتبر ، کنفرانس های داخلی و خارجی در حوزه های مربوط و ... به اساتید و دانشجویان

  · انجام هماهنگی های لازم در برگزاری نمایشگاه های تخصصی به مناسبت های مختلف

  · برگزاری مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران نمونه

  · برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با همکاری گروههای اموزشی

  · پیگیری نحوه پرداخت حق تالیف مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی طبق بخشنامه های موجود

  · بررسی امور مربوط به اعطای فرصتهای مطالعاتی ( Sabbatical Leave ) و اعتبار پژوهشی ( Grant ) به اعضای هیات علمی

  · اداره امور مربوط به کتابخانه و سایت

  · انجام امور مربوط به چاپ و انتشار مجلات و کتاب به نام دانشگاه

کارشناس پژوهش(امور پایان نامه ها): آقای  اسفندیار رینه تلفن داخلی : ۲۲۹