آموزش و اداری دانشکده اقتصادکارکنان آموزشی و اداری دانشکده

نام ونام خانوادگی:   سید احسان میرانی انار مرزی 

سمت: مسئول امور آموزشی و دانشجویی و اداری دانشکده

تحصیلات:کارشناسی ارشد

واحد مربوطه: دانشکده اقتصاد و علوم اداری

-------------------------------------------------------------

 رشته های حقوق –علوم قضایی -  اقتصادبازرگانی – مترجمی زبان انگلیسی

   رشته های کارشناسی پیوسته  و ناپیوسته حسابداری – کارشناسی مدیریت صنعتی - مدیریت بازرگانی – کاردانی حسابداری –