امتحانات و فارغ التحصیلاندرباره واحد فارغ التحصیلان و امتحانات

  *واحد فارغ التحصیلان و امتحانات:

  ۱-دایره امتحانات : برگزاری امتحانات در یک سال تحصیلی شامل دو نیمسال و یک دوره تابستانی .

  ۲-دایره فارغ التحصیلان: صدور گواهی موقت و دانشنامه وگواهی پایان تحصیلات در یک سال تحصیلی در سه مقطع بهمن ، تیر و شهریور.

  ۳-دایره مشمولین : صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان جدید الورود پسر مشمول و لغو معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول دانش آموخته ، اخراجی ، انصرافی و انتقالی .

 صابر علیزاده،مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات عرب - تلفن داخلی(دایره فارغ التحصیلان) ۳۴۸