آموزش کل و ارزشیابیدرباره واحد آموزش کل و ارزشیابی

  خلاصه شرح وظایف اداره کل خدمات آموزشی

  مدیر واحد آموزش و برنامه ریزی دانشگاه : آقای محسن نژادخیرالله ( تلفن داخلی ۳۳۰ )

  ۱- نظارت بر امور محوله به واحدهای زیرمجموعه آموزش کل

  ۲- برنامه ریزی راهبردی جهت ارتقاء کیفی و کمی آموزشی دانشگاه

  ۳- ارتباط با معاونت آموزش جهت هماهنگی امور آموزشی

  ۴- ارتباط با سابر واحدهای دانشگاه جهت اجرای امور

  ۵- اجرای طرح توسعه آموزشی در شروع هر سال تحصیلی

  دفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی :

  خانم قویدل (تلفن داخلی ۳۳۶ ) و خانم محبوبه درویش (تلفن داخلی ۳۳۰ )

  - برنامه ریزی دریک سال تحصیلی شامل دو نیمسال و یک دوره تابستان

  - محاسبه حق التدریس کلیه استادان محترم دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی

  - نظارت برثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

  - ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی ، مدعو و حق التدریس توسط دانشجویان

  - نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمانبندی امورآموزشی

  - نظارت بر محتوای جزوات و کتبی که توسط مدرسین تدریس می شود.

  - شکایات و انتقادهای دانشجویان در صورت لزوم پیگیری و مورد بررسی قرار می گیرند.

  کارشناسان رشته فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته : تلفن داخلی (۳۳۲ )

 

  خانم مهناز جهانشاهی : - مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)-کاردانی کامپیوتر(نرم افزار)-مهندسی فناوری اطلاعات( IT ) – کلیه رشته های برق-  روانشناسی

   مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست – شیلات و جنگلداری – مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی –

  کارشناسان رشته اقتصاد و علوم اداری در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته: تلفن داخلی (۳۲۲ )

 آقای رحیم عمران زاده : رشته های   اقتصادبازرگانی – علوم ورزشی - علمی کاربردی معماری – مهندسی عمران  – کارهای عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار ) -  کاردان فنی عمران  - کارشناسی پیوسته  و ناپیوسته حسابداری – کارشناسی مدیریت صنعتی - مدیریت بازرگانی – کاردانی حسابداری – تلفن داخلی (۳۲۲ )
آقای ناصر ملکی : رشته های حقوق  - علوم قضایی - مترجمی زبان انگلیسی - -مهندسی صنایع - مهندسی معماری - کاردانی معماری – نقشه کشی معماری
تلفن داخلی (۳۲۲ )

  واحد امتحانات و فارغ التحصیلان و مشمولین:

آقای غلامحسین علا  (تلفن داخلی ۳۲۶ )

 آقای صابرعلیزاده (تلفن داخلی ۳۲۸ )

  - برگزاری امتحان در یک سال شامل دو نیمسال و یک دوره تابستان

  - صدور گواهی نامه موقت پایان تحصیلات و دانشنامه مقاطع مختلف

  - صدور و لغو معافیت تحصیلی برای دانشجویان

  - صدور تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان

  واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی:

  ۱- امور آموزش دانشجویان مقاطع تکمیلی از قبیل ثبت نام ، بررسی وضعیت آموزشی در طول مدت تحصیل

  ۲- سازماندهی و مدیریت امور پایان نامه ها و سمینارهای رشته های تحصیلی

  ۳- برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه آموزش در مقاطع تکمیلی

  ۴- ارتباط با گروههای آموزشی در جهت برنامه ریزی درسی دانشجویان

  ۵- ارتباط با واحدآموزش کل درخصوص اجرای فرایندهای آموزشی از قبیل امتحانات

  ۶- ارتباط با واحد فارغ التحصیلان درخصوص دانشجویان فارغ التحصیل

  ۷- ارتباط با معاونت پژوهش در خصوص وضعیت پروژه ها و سمینارها
 

  کارشناسان رشته فنی ومهندسی و اقتصاد و علوم اداری در مقطع کارشناسی ارشد :

 خانم نعیمه توکلی : رشته های  مهندسی صنایع  مهندسی عمران گرایش های سازه و مدیریت ساخت-مهندسی معماری - مهندسی برق- الکترونیک و مدارهای مجتمع الکترونیکی - مهندسی برق- سیستمهای الکتریکی قدرت  - مهندسی برق- ماشینهای الکتریکی- مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی -مدیریت مالی (تلفن داخلی ۲۲۶ )- رشته های  حقوق خصوصی - حقوق تجارت بین الملل-حقوق جزار و جرم شناسی -مشاوره گرایش مشاوره خانواده- - حسابداری- آموزش زبان انگلیسی -  (تلفن داخلی ۲۲۳)