اطلاعیه های آموزشتقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88

  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه محدث نوری (ره)

 

  انتخاب واحد نیمسال دوم

  13/11/88 لغایت 21/11/88

  شروع کلاس ها ی آموزشی

  25 / 11/88

  زمان حذف و اضافه

  4/12/88 لغایت 7/12/88

  آخرین مهلت حذف اضطراری

  31 /2/89

  هفته ارزشیابی

  15/2/89 لغایت 10/3/89

  پایان کلاس ها آموزشی

  20 /3/89

  شروع امتحانات

  22/3/89

بارگذاری:11/11/88