اطلاعیه های انتخاب واحداطلاعیه دروس پیش نیاز و هم نیاز

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

  1)آن دسته از دانشجویانی که دروس پیش نیاز را به صورت هم نیاز اخذ می نمایند(دانشجویانی که در دروس پیشنیاز یک بار نمره قبولی نیاورده اند)باید در موعد حذف و اضافه از 4/12/88 تا 7/12/88 به واحد ثبت نام (سایت موسسه) برای اخذ مجوز و تکمیل فرم همنیازی مراجعه نمایند.

 

 

 

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

  2)دانشجویانی که برخی از نمرات آنها اعلام نشده و یا ثبت نهایی نشده می توانند با فرض قبولی در این دروس اقدام به اخذ واحد نمایند. بدیهی است که این دانشجویان می بایست از تاریخ 4/12/88 تا 7/12/88 نسبت به تصحیح انتخاب واحد خود از طریق وب اقدام نمایند. در غیر اینصورت مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

  اداره کل آموزش

بارگذاری:12/11/88