اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه انرژیهیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه انرژی

  -  مهندس حمیدرضاناصرسعید(مدیر گروه)(دانشجوی دکتری)

  -  مهندس بهرام قربانی (دانشجوی دکتری)