رشته های گروهرشته های تحصیلی مرتبط با گروه زبان

  1- کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی (راهنمای آموزشی)

  2- کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان انگلیسی ( راهنمای آموزشی)

  3-  کارشناسی پیوسته مترجمی زبان (چارت درسی)

 4-  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید